ครอบฟันเซรามิกสีเหมือนฟันระบบดิจิตัล 12000 บาท


ครอบฟันเซรามิกสีเหมือนฟันเป็นการรักษาฟันที่สูญเสียเนื้อฟันขาดความแข็งแรง มีโอกาสแตกหักได้ในอนาคต การครอบจะเป็นเป็นเพิ่มความแข็งแรงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยมีขั้นตอนการทำครอบฟันระบบดิจิตัลดังนี้



1.ทันตแพทย์กรอฟัน



2.ทันตแพทย์สแกนฟันที่กรอด้วยเครื่องสแกนฟันสามมิติ



3.ทันตแพทย์ใส่ครอบฟันชั่วคราวให้คนไข้สามารถกลับไปใช้งานที่บ้านได้



4.ทันตแพทย์ทำการออกแบบรูปร่างครอบฟันในโปรแกรมคอมพิวเตอร์



5.ผลิตชั้นงานด้วยเทคโนโลยี 3D Printing



6.ทันตแพทย์นำชิ้นงานมาใส่ให้คนไข้ 



7.ตรวจเช็คความเรียบร้อย



(X)